องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายประจักษ์ ใจปิง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: บ่อเกลือ
หมู่บ้าน: บ้านห้วยโทน

คนสำเร็จไม่ใช่คนสร้างฝัน...แต่เป็นคนขยันที่ฝันแล้วลงมือทำ

นายประจักษ์  ใจปิง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน