องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายบาน ใจปิง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: บ่อเกลือ
หมู่บ้าน: บ้านห้วยโทน

ชีวิตการทำงานการเดินทางเรียบ เราจะเรียนรู้แค่ระยะทาง แต่ถ้าปีนเขาเราจะได้ทั้งระยะทางและความสูง

นายบาน  ใจปิง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน