องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายดม ไทยใหม่

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: บ่อเกลือ
หมู่บ้าน: บ้านสว้าเหนือ

ทุกอุปสรรคมันจะผ่านไปได้ ไม่ยากเกินกว่า คำว่าพยายาม

นายดม ไทยใหม่ เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน