องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางสาวปานรพี ใจปิง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: บ่อเกลือ
หมู่บ้าน: บ้านสว้าเหนือ

ถ้าเราไม่ลุกขึ้นยืน แล้วเราจะเรียนรู้วิธีการทรงตัว เพื่อไม่ให้ล้มลงอีกครั้งได้อย่างไร

นางสาวปานรพี  ใจปิง  โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน