องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางโสพิน ปินคำ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่มะลอ
หมู่บ้าน: บ้านแม่วาก

เพิ่มประสบการณ์ในการทำงานสามารถแก้ปัญหาภายในแปลงได้

นางโสพิน ปินคำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นางโสพิน ปินคำ เกษตรกรผู้ที่ปลูกทั้งไม้ผลทั้ง อะโวคาโด เงาะ และมะเขือเทศม่วง เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯแม่มะลอ เมื่อปี 2562 เป็นช่วงที่สถาบันฯได้เข้าไปพัฒนาให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้ในภาคการเกษตร ทำให้เกษตรกร จากเดิมที่ปลูกข้าวโพดจนเต็มพื้นที่ และประกอบกับเกษตรกรได้เข้าร่วมอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานตามที่สถาบันได้จัดขึ้น จึงเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานและการแก้ปัญหาภายในแปลง ทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และประสบความสำเร็จในการปลูกพืช และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้