องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายดวงแก้ว ปินคำ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่มะลอ
หมู่บ้าน: บ้านแม่วาก

สามารถที่จะรู้วิธีการจัดการแปลงได้เป็นอย่างดี

นายดวงแก้ว ปินคำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นายดวงแก้ว ปินคำ เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมกับโครงการฯแม่มะลอ  ตั้งแต่ปี 2556 เป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นแรกๆที่เข้าร่วมเป็นสามาชิกโครงการฯแม่มะลอ ตั้งแต่เริ่มส่งเสริและพัฒนาชุมชนบ้านแม่วาก เป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชนอกโรงเรือน คือมะเขือม่วงและเริ่มปลูกไม้ผล องุ่นและทำโณงเรือนเพาะกล้าพร้อมกักบปลูกไม้ดอกกระถาง ตามลำดับ เกษตรกรมีความขยัน หมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากสถาบันฯ และได้รับความรู้จากการไปศึกษาดูงาน ทำให้ได้ความรู้นำมาปรับปรุงแปลงเกษตรของตนเอง จนสามารถที่จะรู้วิธีการจัดการแปลงได้เป็นอย่างดี สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ปลูกข้าวโพด และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิกโครงการฯแม่มะลอและท่านที่สนใจได้