องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางประกายรัศมี ปินคำ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่มะลอ
หมู่บ้าน: บ้านแม่วาก

เพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน และการแก้ปัญหาภายในแปลง

นางประกายรัศมี ปินคำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นางประกายรัศมี ปินคำ เกษตรกรผู้ที่ปลูกทั้งไม้ผล พืชผัก และไม้ดอก เกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการฯแม่มะลอ เมื่อปี 2560 เป็นช่วงที่สถาบันฯได้เข้าไปพัฒนาให้ชุมชนมีแหล่งน้ำใช้ในภาคการเกษตร ทำให้เกษตรกรรายนี้มีรายได้จากการปลูกมะเขือม่วงเป็นหลัก จากเดิมที่ปลูกข้าวโพดจนเต็มพื้นที่ และประกอบกับเกษตรกรได้เข้าร่วมอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานตามที่สถาบันได้จัดขึ้น จึงเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงานและการแก้ปัญหาภายในแปลง ทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จในการปลูกพืช และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ผู้อื่นได้