องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางผ่องพรรณ คุณานุสรณ์กุล

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่มะลอ
หมู่บ้าน: บ้านใหม่พัฒนาสันติ

สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชไร่ให้กับเกษตรรายอื่นได้

นางผ่องพรรณ คุณานุสรณ์กุล

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นางผ่องพรรณ คุณานุสรณ์กุล เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับโครงการฯแม่มะลอ เมื่อปี 2557 โดยเป็นสมาชิกเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชจากเดิมที่ทำไร่ข้าวโพด ข้าวไร่ เปลี่ยนเป็นปลูกไม้ผลโดยในพื้นที่เหมาะสมที่จะปลูกมะขามยักษ์ ไผ่ รวมถึงปลูกพืชไร่ ซึ่งพืชที่ทำรายได้ให้เกษตรกรรายนี้ คือ ถั่วนิ้วนางแดง และถั่วแดงหลวงซึ่งได้รับการส่งเสริมจากสถาบันฯ และจากกการติดตามของเจ้าหน้าที่ทำให้เกษตรประสบผลสำเร็จ ทำให้สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพืชไร่ให้กับเกษตรรายอื่นได้