องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเจริญ สิงห์คำ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่มะลอ
หมู่บ้าน: บ้านแม่วาก

ผู้นำชุมชนที่ดี และสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องผักอินทรีย์

นายเจริญ สิงห์คำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


นายเจริญ สิงห์คำ เป็นเกษตรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการฯแม่มะลอ        เมื่อประมาณปี 2562 เนื่องด้วยเกษตรกรเป็นผู้นำชุมชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแนวคิดได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับโครงการฯแม่มะลอ เริ่มปลูกไม้ผล อะโวคาโด มะม่วง และเงาะ แต่เนื่องด้วยชุมชนมีระบบน้ำที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีทำให้เกษตรกรเริ่มปลูกผักในโรงเรือน และได้เข้าร่วมกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่พึ่งเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2564 ที่ผ่านมา ทำให้นายเจริญได้เรียนรู้เรื่องผักอินทรีย์ตั้งแต่การเพาะกล้า การปลูก การจัดเตรียมแปลง การจัดการแปลงไปพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ ทั้งเรื่องโรคแมลง ทำให้นายเจริญ สิงห์คำ เป็นผู้นำชุมชนที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องผักอินทรีย์ให้กับชมชนและสมาชิกที่สนใจปลูกผักอินทรีย์ได้ต่อไป