องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสายัณ กาไว

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่มะลอ
หมู่บ้าน: บ้านแม่วาก

ด้วยความความพากเพียรทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเพาะกล้า

นายสายัณ กาไว

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นายสายัณ กาไว เกษตรกรผู้ที่ปลูกทั้งไม้ผล อะโวคาโด พืชผักมะเขือเทศโทมัสและแตงกวา รวมทั้งเป็นเกษตรกรที่เพาะกล้า ทำให้มีรายได้ตลอดปี โดยเกษตรกรรายนี้มีความสนใจ ใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองโดยเฉพาะเรื่องของการเพาะกล้า ที่มีการทดลอง เรียนรู้ ศึกษาดูงาน และได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่ฯตลอด และด้วยความที่เกษตรกรมีความพากเพียร ทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเพาะกล้าและสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะกล้าและการดูแลการจัดการเพาะกล้าให้กับผู้ที่สนใจได้อีกทางหนึ่งด้วย