องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายวิมล ตาคำ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่มะลอ
หมู่บ้าน: บ้านแม่วาก

มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกมะเขือม่วงเป็นอย่างดีพร้อมถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้

นายวิมล ตาคำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่


นายวิมล ตาคำ เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับโครงการฯแม่มะลอเมื่อปี 2557 โดยเป็นสมาชิกเกษตรกรที่ปลูกผักในโรงเรือน ทั้งแตงกวาญี่ปุ่น มะเขือเทศโทมัส ซึ่งปัญหาในการปลูกระยะเริ่มแรกคือโรคและแมลง ที่เกิดขึ้นในแปลงปลูก แต่เมื่อได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่จากสถาบันฯ และหลังจากได้ศึกษาดูงานและรับการถ่ายทอดองค์ความมรู้กับพืชที่ปลูก ทำให้เกษตรกรสามารถที่จะจัดการกับแมลงศัตูพืชที่เกิดขึ้นใน crop ต่อไปได้เป็นอย่างดีและทำให้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปสู่เกษตรกรคนอื่นได้