องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายบุญส่ง คุณานุสรณ์กุล

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่มะลอ
หมู่บ้าน: บ้านใหม่พัฒนาสันติ

มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกมะเขือม่วงเป็นอย่างดีพร้อมถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้

นายบุญส่ง คุณานุสรณ์กุล

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นายบุญส่ง คุณานุสรณ์กุล เป็นเกษตรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการฯแม่มะลอ เมื่อประมาณปี 2557 ซึ่งในแปลงจะปลูกอะโวคาโด เสาวรส มะขาม มะม่วง และเลี้ยงหมู ซี่งจากเดิมทำไร่ข้าวโพด ปลูกข้าว รายได้ไม่เพียงพอกับสมาชิกในครัวเรือน ทำให้มีแนวคิดที่อยากปรับเปลี่ยนการปลูกพืช เมื่อได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการฯแม่มะลอ จากการได้เรียนรู้ ศึกษาดูงาน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากเจ้าหน้าที่ ทำให้ในแปลงมีการปลูกพืชหลายชนิด ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และรายได้หลักมามจากมะเขือม่วง ทำให้นายบุญส่งเป็นเกษตรกรที่มีองค์ความรู้เรื่องการปลูกมะเขือม่วงเป็นอย่างดี พร้อมถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้