องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายวรพงษ์ สิริว่องวัฒนกิจ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่มะลอ
หมู่บ้าน: บ้านแม่มะลอ

ขยัน พากเพียร ใฝ่รู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆในชุมชน

นายวรพงษ์ สิริว่องวัฒนกิจ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นายวรพงษ์ สิริว่องวัฒนกิจ เป็นเกษตรที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการฯแม่มะลอ เมื่อประมาณปี 2556 ถือเป็นเกษตรกรรุ่นแรกๆที่ได้ริเริ่มปฏิบัติกับทางโครงการฯแม่มะลอ ซึ่งในแปลงเกษตรกรจะปลูกไม้ผลและพืชผักในโรงเรือน ทั้งอะโวคาโด องุ่น มะเขือเทศโทมัส รวมไปถึงเป็นเกษตรกรผู้นำด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงหมู เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ด้วยความขยัน พากเพียร ใฝ่รู้ ศึกษา ของนายวรพงษ์ ร่วมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ โครงการฯแม่มะลอ ได้เข้าอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ การศึกษาดูงานที่ทางสถาบันฯจัดขึ้น จึงทำให้ปัจจุบันแปลงนายวรพงษ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆในชุมชนต่อไป