องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายชำนาญ ใจเตียม

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่มะลอ
หมู่บ้าน: บ้านแม่วาก

ใช้ององค์รู้ที่ได้จากการทำงาน ไปใช้ในแปลงไม้ผล แปลงผัก

ทำให้ถึงความเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้น

นายชำนาญ ใจเตียม

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

นายชำนาญ ใจเตียม เป็นเกษตร ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับโครงการฯแม่มะลอ เมื่อประมาณปี 2559 ถือเป็นเกษตรกรรุ่นแรก ที่มีการปลูกพืชไม้ผลและปลูกพืชนอกโรงเรือนตามแนวทางการพัฒนาของสถาบันฯ เริ่มจากการทดลองปลูกไม้หลายหลายชนิด ได้แก่ มะม่วง เอบิล เอะโวคาโด ซูกินี มะเขือเทศเชอรี่ และมันเทศญี่ปุ่น ทำให้มีรายได้มากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเดิมเกษตรกรรายนี้ปลูกข้าวโพด เป็นพืชหลัก แต่เมื่อได้เข้ามาศึกษา และทดลองเรียนรู้การปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โครงการ ในเรื่อง การดูแลรักษา การบำรุง ต้น การตัดแต่งกิ่ง และการจัดการสวน เป็นเวลา กว่า 5 ปีที่เข้าร่วมโครงการ ปัจจุบัน ได้ใช้ององค์รู้ที่ได้จากการทำงาน ไปใช้ในแปลงไม้ผล แปลงผัก ทำให้ถึงความเปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้น และยังเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องการจัดการแปลงไม้ผล อย่างเอบิล ที่เป็นพืชทดสอบใหม่ ที่ทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่มะลอกำลังส่งเสริม