องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอามุง ลุงเมือง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน
หมู่บ้าน:

“ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง”