องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายวิเชียร วิสัยทัศนากุล

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ดอยปุย
หมู่บ้าน: บ้านดอยปุย

พัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer และถ่ายทอดเกษตรกรรายอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายวิเชียร วิสัยทัศนากุล

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายวิเชียร วิสัยทัศนากุล ผู้นำเกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นเกษตรกรผู้นำในการพัฒนาได้เข้าร่วมกิจกรรมงานพัฒนาอาชีพโดยการสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงแต่เดิมทำอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยมีความรู้ในด้านงานช่างฝีมือ และในปี 2553 ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการโดยการศึกษาดูงานวิธีการปลูกผักในโรงเรือนในพื้นที่โครงการหลวง ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากโครงการ วิเชียร เองมีการปรับตัวในการจะพัฒนาตนเองโดยให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการผลิตการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรผสมผสานเช่นการปลูกให้มีการผลิตไม้ผล องุ่น ไม้ดอก มะเขือเทศโทมัส ปลูกพริกหวาน แตงกวาญี่ปุ่น รวมทั้งการผลิตให้ได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาตนเองสู่ Smart Farmer และถ่ายทอดเกษตรกรรายอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ