องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสุวรรณ ลุงคำ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน
หมู่บ้าน: บ้านทุ่งหลุก (หย่อมบ้านปางแดงใน)

นำองค์ความรู้มา ต่อยอด ปรับใช้

นายสุวรรณ ลุงคำ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

นายสุวรรณ จองคำ เป็นผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ม.9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นเกษตรกรที่มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการเกษตรและพร้อมเรียนรูทุกอย่างจนทุกวันนี้ นายสุวรรณ ลุงคำ หมู่บ้านปางแดงใน สามารถสร้างผลผลิตจากการปลูกพืชไร่ ผลไม้ และการการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่ดีมากกว่าการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ แต่เดิมนั้นปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ ซึ่งรายได้แต่ละปี 85,000 บาท/ไม่เพียงพอต่อค่าแรงที่ลงทุน บวกกับค่ายา ค่าปุ๋ย ทำให้ติดหนี้สินนายทุนและขาดทุนเกือบจะทุกปี พอมีโครงการพัฒนาพื้นสูงมาสนับสนุนด้านการเกษตรจึงมีความสนใจและหันมายินดีให้คำแนะนำและให้องค์ความรู้และพร้อมเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้หันมาปลูกไม้ผล คือ ลำไย มะม่วง ซึ่ง ณ ปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อ 274,000 บาท