องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางคอง เหง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน
หมู่บ้าน: บ้านทุ่งหลุก (หย่อมบ้านปางแดงใน)

การต่อยอดเพื่อนำไปสู่การพัฒนา

นางคอง เหง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

นางคอง เหง เป็นผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ม.9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ หนึ่งในเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือกับสถาบันฯตั้งแต่เริ่มต้นโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ในปี พ.ศ.2550 คือ นางคอง เหง เป็นที่รู้จักกันในนามของประธานกลุ่มหัตถกรรมย้อมสีธรรมชาติบ้านปางแดงในและเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรมของบ้านปางแดงใน แต่เดิมแม่คองทำการเกษตรการปลูกข้าวโพดเหลื่อมด้วยพืชตระกูลถั่วและไม้ผล แต่เนื่องจากพื้นที่ในช่วงฤดูแล้งไม่มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรทำให้ไม่สามารถปลุกพืชได้ รายได้จึงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายต่อมาได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ในการต่อยอดพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรม ผ้าทอมือ และสีย้อมจากธรรมชาติ จึงรวมกลุ่มกับแม่บ้านในชุมชนบ้านปางแดงในตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมสีผ้าธรรมชาติบ้านปางแดงในที่เป็นที่รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้