องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอามุง ลุงเมือง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านปางแดงใน
หมู่บ้าน: บ้านทุ่งหลุก (หย่อมบ้านปางแดงใน)

ผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจพอเพียง

นายอามุง ลุงเมือง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

จากเด็กหนุ่มสู่เกษตรกรผู้นำ นายอามุงเริ่มต้นการเข้าร่วมเป็นเกษตรกรของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยเริ่มจากการปลูกข้าวโพด ร่วมกับการปลูกพืชตระกูลถั่ว ต่อมาได้รับการส่งเสริมให้ปลูกเสาวรสหวานและเป็นประธานกลุ่มเสาวรสหวานที่คอยให้คำแนะนำการจัดการแปลงเสาวรสและรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก นอกจากนี้ อามุงยังมีทำการเกษตรกรแบบผสมผสานทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ทุกวันนี้ นายอามุง ลุงเมือง หมู่บ้านปาแดง สามารถสร้างผลผลิตจากการปลูกพืชไร่ ผลไม้ พืชและผักในระบบโรงเรือน และการการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งสามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่ดีมากกว่าการปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ แต่เดิมนั้นปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ ซึ่งรายได้แต่ละปี 80,000 บาท/ไม่เพียงพอต่อค่าแรงที่ลงทุน บวกกับค่ายา ค่าปุ๋ย ทำให้ติดหนี้สินนายทุนและขาดทุนเกือบจะทุกปี พอมีโครงการพัฒนาพื้นสูงมาสนับสนุนด้านการเกษตรจึงมีความสนใจและหันมายินดีให้คำแนะนำและให้องค์ความรู้และพร้อมเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงจึงได้หันมาปลูกไม้ผล คือ ลำไย มะม่วง ต่อมาเริ่มปลูกพืชในโรงเรือน คือ เมล่อน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อ 295,000 บาท