องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

สุรโชค กูลสวัสดิ์มงคล

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ปางหินฝน
หมู่บ้าน: แม่แจ่ม

“เกษตรกรต้นแบบของการปลูกพืชแบบลดใช้สารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

นายสุรโชค กูลสวัสดิ์มงคล

โครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวงปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่


นายสุรโชค กูลสวัสดิ์มงคล เป็นผู้ใหญ่บ้านปางหินฝน หมู่ที่ 10 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวงปางหินฝน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา เดินนายสุรโชคปลูกกะหล่ำปลี มะเขือเทศ และพืชนอกโรงเรือน ต่อมาได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้ในการปลูกผักในโรงเรือน นับว่าเป็นโรงเรือนแรกของตำบลปางหินฝน โดยพืชที่เลือกปลูก คือ มะเขือเทศโทมัส

ซึ่งผลผลิตมีคุณภาพดี ราคาสูง และลดปริมาณการใช้สารเคมีลงได้มากกว่าการปลูกนอกโรงเรือน ปัจจุบัน นายสุรโชคมีโรงเรือนปลูกผัก 4 โรงเรือน โดยแบ่งปลูกพืชสลับกัน เช่น มะเขือเทศโทมัส มะเขือเทศเชอรี่ และพริกหวาน เป็นต้น จากการพัฒนาระบบการปลูกพืชให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี และมีตลาดรองรับผลผลิต สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว นายสุรโชคถึงเป็นต้นแบบเกษตรกรของโครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวงปางหินฝนและได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรผู้นำและมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศ อิตาลี ในปี พ.ศ. 2558