องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายประสิทธิ์ สะชิโม

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านขุนคอง

ผู้ประสานงานในชุมชนคอยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน

นายประสิทธิ์ สะชิโม

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าเป้า เดิมมีอาชีพรับจ้าง ทำสวน ปลูกพืชผัก พืชไร่ มีปัญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิตตกต่ำ ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ ต่อไปได้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ตั้งแต่ปี2558 โดยเริ่มต้นจากงานส่งเสริมไม้ผล องุ่น ต่อไปได้พัฒนางานส่งเสริมแปลงของตัวเองเป็นแปลงสาธิตการผลิตไม้ผลเขตหนาว อโวคาโด้ พีซ พลัม พลับ แปลงสาธิตการผลิตกาแฟ การอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ แปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกหญ้าแฝก อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานงานในชุมชนคอยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ร่วมกับคนในชุมชน