องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสมจิตร จันตา

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านห้วยไส้

ผู้นำชุมชนคอยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนร่วมกับคนในชุมชน

นายสมจิตร จันตา

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าเป้า เดิมมีอาชีพ ทำนา ทำสวน ปลูกพืชผัก มีปัญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิต ต่อไปได้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยเริ่มต้นจากงานส่งเสริมการปลูกพืชในระบบโรงเรือน(เมล่อน แตงกวาญี่ปุ่น) และไม้ผล แปลงเรียนรู้การปรับเปลี่ยนระบบจากพื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝนที่ปลูกพืชไร่ เปลี่ยนมาเป็นไม้ผล มะม่วง ลำไย และแปลงมีการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ แปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกหญ้าแฝก การเลี้ยงปศุสัตว์(วัว) อีกทั้งยังเป็นผู้นำชุมชนคอยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ร่วมกับคนในชุมชน