องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสมบูรณ์ วงค์อินทร์

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านห้วยเป้า

อนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำในแปลง

นายสมบูรณ์ วงค์อินทร์

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าเป้า เดิมมีอาชีพรับจ้าง ทำนา ทำสวน ปลูกพืชผัก พืชไร่ มีปัญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิตตกต่ำ ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ ต่อไปได้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยเริ่มต้นจากงานส่งเสริมไม้ผล แปลงเรียนรู้การปรับเปลี่ยนระบบจากพื้นที่ดอนอาศัยน้ำฝนที่ปลูกพืชไร่ เปลี่ยนมาเป็นไม้ผล มะม่วง ลำไย และแปลงมีการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ แปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกหญ้าแฝก ต่อมาได้มีการผลิตพืชในระบบโรงเรือน การปลูกเมล่อน การเลี้ยงปศุสัตว์(หมูหลุม)