องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายบุญจั่ง แสนสำราญ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านห้วยเป้า

หนึ่งในเกษตรกร ที่เริ่มต้นงานส่งเสริม ด้านพืชผัก และไม้ผล

นายบุญจั่ง แสนสำราญ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้าเป้า เดิมมีอาชีพรับจ้าง ทำนา ทำสวน ปลูกพืชผัก พืชไร่ มีปัญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิตตกต่ำ ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ ต่อไปได้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ตั้งแต่ปี53 เป็นต้นมา โดยเป็นหนึ่งในเกษตรกรที่เริ่มต้นงานส่งเสริมของโครงการทั้งด้านพืชผัก ไม้ผล มีแปลงเรียนรู้ในด้านพืชผัก ไม้ผล และแปลงมีการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ แปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกหญ้าแฝก และแปลงการเลี้ยงปศุสัตว์