องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นางบัวแก้ว ชัยชนะ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นำเกษตรกรนำร่องพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตในชุมชน

นางบัวแก้ว  ชัยชนะ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เดิมมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีพื้นที่สวนที่อาศัยการปลูกพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ถั่ว งา) มีรายได้แค่ปีละครั้ง จากการเริ่มต้นในปี2555โดยมี นายวรรณชัย ชัยชนะ คู่สมรส เป็นผู้บุกเบิก นำร่อง ในด้านแปลงสาธิตการปรับเปลี่ยนพืชไร่ เป็นไม้ผล (มะม่วง ลำไย เงาะ เสาวรส) แปลงมีการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ แปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกหญ้าแฝก จนได้รับรางวัลชนะเลิศหญ้าแฝกทองคำ ในปี 2557 โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและเกษตรกรรายอื่นๆ รวมถึงเป็นผู้นำเกษตรกรนำร่องพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตในชุมชน