องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายวิญญู วงค์อินทร์

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านห้วยเป้า

ปรับเปลี่ยนจากแปลงปลูกพืชไร่เป็นแปลงไม้ผล

นายวิญญู วงค์อินทร์

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เดิมมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีพื้นที่สวนที่อาศัยการปลูกพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ถั่ว งา) มีรายได้แค่ปีละครั้ง จนกระทั้งปี2556 เข้าร่วมเป็นเกษตรกรของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยเริ่มจากการมะม่วง และเป็นแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ จนกระทั่งปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนจากแปลงปลูกพืชไร่ เป็นแปลงไม้ผล มะม่วง และเป็นผู้นำ ประธานกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า แปลงมีการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ แปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกหญ้าแฝก