องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายณัฐพงศ์ ไชยชนะ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านห้วยเป้า

เป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนอื่น ๆ ที่อยากกลับมาทำการเกษตรที่บ้าน

นายณัฐพงศ์ ไชยชนะ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เดิมมีอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นเยาวชนที่มีพื้นฐานในด้านการเกษตร และเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชนอื่นๆที่อยากกลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิด จนกระทั่งปี 2561เข้าร่วมเป็นเกษตรกรของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยเริ่มจากการปลูกพืชในโรงเรือน (เมล่อน มะเขือเทศเชอรี่แดง คะน้า) และมีพื้นที่เดิมของครอบครัวที่ปลูกพืชไร่ และได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการปลูกไม้ผล มะม่วง แปลงมีการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ แปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกหญ้าแฝก เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาในด้านการตลาด ขับเคลื่อนเกษตรกรอื่นๆในชุมชน