องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายชาตรี ก๋าวิล

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านโล๊ะป่าหาญ

ผู้นำขับเคลื่อน ในด้านการพัฒนากลุ่มต่างๆ 

นายชาตรี ก๋าวิล

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า 

ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เดิมมีอาชีพทำนา ทำสวน ปลูกพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว งา) มีรายได้ไม่มั่นคง จนกระทั้งปี2555 เข้าร่วมเป็นเกษตรกรของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยเริ่มจากการปลูกองุ่น ปลูกเสาวรส และเป็นแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆ จนกระทั่งปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนจากแปลงปลูกพืชไร่ เป็นแปลงไม้ผล มะม่วง ลำไย รวมถึงเป็นผู้นำในด้านการผลิตไม้ดอก ส่งตลาดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นต้นแบบในด้านการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น การเลี้ยงผึ้ง การใช้สารชีวภัณฑ์ การเลี้ยงไก่กระดูกดำ รวมถึงเป็นผู้นำขับเคลื่อนในด้านการพัฒนากลุ่มต่างๆ ทั้งกลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มปศุสัตว์