องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายอดุลย์ แสนสำราญ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านห้วยเป้า

แปลงต้นแบบของ...ผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

นายอดุลย์ แสนสำราญ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า


ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เดิมมีอาชีพทำนา ทำสวน ปลูกพืชผัก พืชไร่ มีปัญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิตตกต่ำ ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ ต่อไปได้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า โดยเริ่มจากการปลูกไม้ผล มะม่วง การเลี้ยงสัตว์หมูหลุม และวัว ซึ่งปัจจุบันแปลงได้เป็นต้นแบบของแปลงเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เป็นแปลงสาธิตให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ มีแปลงการเลี้ยงปศุสัตว์ วัว ซึ่งเป็นการเลี้ยงเป็นแปลงใหญ่ เป็นที่ศึกษาและเรียนรู้ร่วมกับทางปศุสัตว์อำเภอ และเกษตรกรรายอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นผู้นำชุมชนในด้านการพัฒนาหมู่บ้าน