องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสีนวน ปาวะสาน

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านห้วยเป้า

ผู้นำในด้าน...การนำวิจัยไปใช้ประโยชน์

นายสีนวน ปาวะสาน

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า


ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เดิมมีอาชีพรับจ้างทั่วไป มีพื้นที่สวนที่อาศัยการปลูกพืชไร่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ถั่ว งา) มีรายได้แค่ปีละครั้ง เป็นผู้นำในด้านการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ เช่น งานวิจัยข้าวต้นเดียว งานวิจัยการทดสอบกระเทียม งานวิจัยชีวภัณฑ์ เป็นต้น เป็นเกษตรกรตัวอย่างในด้านการผลิตไม้ผล มะม่วง เป็นผู้นำในด้านการอนุรักษ์ทรัยากรธรรมชาติ การบริหารจัดการน้ำ แปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกหญ้าแฝก เป็นผู้นำด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา เป็นคณะกรรมการผู้บ้าน ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน ร่วมกับผู้นำในชุมชน