องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสุนทร จันทะเศษ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ลุ่มน้ำปิงตอนบน บ้านห้วยเป้า
หมู่บ้าน: บ้านโล๊ะป่าหาญ

แปลงสาธิต ด้านการจัดการแปลง การเพาะกล้า และ การเก็บเกี่ยวผลผลิต

นายสุนทร จันทะเศษ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เดิมมีอาชีพทำนา ทำสวน ปลูกพืชผัก มีปัญหาเกี่ยวกับราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีตลาดที่จำกัด ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ จนกระทั่งปี2561 ได้เข้าร่วมเป็นเกษตรกรของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า เป็นหนึ่งในเกษตรกรนำร่องการปลูกพืชผักระยะยาว หน่อไม้ฝรั่ง โดยเริ่มจากพื้นที่1ไร่ ต่อมาหลังจากปลูกและมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตหน่อไม้ฝรั่ง สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวในระยะสั้นในระยะยาว มีรายได้สม่ำเสมอ มีตลาดที่รับซื้อแน่นอน โดยมีการจำหน่ายผ่านโรงคักบรรจุโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า ไปยังตลาดโครงการหลวง ตลาดข้อตกลง ท้องถิ่น สินค้ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการขยายแปลงปลูกในพื้นที่ของตัวเองเป็น5ไร่ และมีการขยายงานส่งเสริมในพื้นที่หมู่บ้านและหมู่บ้านไกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นแปลงสาธิตด้านการจัดการแปลง การเพาะกล้า ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ