องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสุริยา ศรีแก้ว

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ป่าแป๋
หมู่บ้าน: บ้านแม่ไคร้

เกษตรกรรุ่นใหม่มีความมุงมั่นในการพัฒนาอาชีพ

นายสุริยา ศรีแก้ว

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นายสุริยา ศรีแก้ว เป็นผู้นำเกษตรกรบ้านแม่ไคร้ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 โดยเริ่มต้นด้วยการปลูกผักในโรงเรือนจำนวน 2 โรงเรือนการปลูกฟักทองญี่ปุ่น และการพัฒนาแปลงชาอัสสัมให้เป็นแปลงเรียนรู้ในชุมชนบ้านแม่ไคร้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความมุงมั่นในการพัฒนาอาชีพและเป็นแกนนำด้านการพัฒนาอาชีพให้กับเยาวชนอีกทั้งพัฒนาต่อยอดการแปรรูปชาอัสสัมให้มีความทันสมัยเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีการนำเอาองค์ความรู้จากโครงการและหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ไปพัฒนาต่อยอดโดยการปลูกผักในโรงเรือน การปลูกฟักทองญี่ปุ่น เป็นต้น