องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสุทัศน์ โข่วะกา

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ป่าแป๋
หมู่บ้าน: บ้านกิ่วถ้วยปางมะโอ

พัฒนาต่อยอดโดยการปลูกผักในโรงเรือน

นายสุทัศน์ โข่วะกา

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นายสุทัศน์ โข่วะกา เป็นผู้นำเกษตรกรจากโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ได้แก่ผักสลัด พืชสมุนไพรและเลี้ยงวัวเป็นต้น เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้การปลูกพืชผักสมุนไพรในบ้านกิ่วถ้วยปางมะโอ มีการนำเอาองค์ความรู้จากโครงการและหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ไปพัฒนาต่อยอดโดยการปลูกผักในโรงเรือน การปลูกพืชหลังนา จากองค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปถ่ายทอดและขยายผลไปสู่ชุมชนได้ ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่หันมาปลูกพืชทางเลือกมากขึ้น มีการนำเอาองค์ความรู้จากโครงการและหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ไปพัฒนาต่อยอดโดยการปลูกผักในโรงเรือน การปลูกพืชหลังนา จากองค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปถ่ายทอดและขยายผลไปสู่ชุมชนได้ ทำให้เกษตรกรรุ่นใหม่หันมาปลูกพืชทางเลือกมากขึ้น