องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายวิชาญ บัวสา

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ป่าแป๋
หมู่บ้าน: บ้านปางมะกล้วย

ผลผลิตกาแฟจากสวนพ่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน

นายวิชาญ บัวสา

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นายวิชาญ บัวสา เป็นผู้นำเกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงป่าแป๋ เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี 2561 โดยการแปรรูปผลผลิตกาแฟ เริ่มต้นด้วยการเก็บผลผลิตกาแฟจากสวนพ่อมาแปรรูปด้วยการทำกาแฟกะลา และทดลองคั่วกาแฟเพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการต่างๆจากกาแฟ หลังจากนั้นก็เริ่มเริ่มรวบรวมผลผลิตกาแฟในบ้านปางมะกล้วยซึ่งปีแรก ได้ 700 กิโลกรัมกะลาแปรรูปและขายผ่านออนไลน์พร้อมทั้งเปิดร้านค้าเล็กๆเพื่อให้ลูกได้มาพบปะชิมกาแฟและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน 

ต่อมาปีพ.ศ. 2563 ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟป่าต้นน้ำและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (กาแฟโอบป่า) มีสมาชิกด้วยกัน 13 ราย พื้นที่ปลูก 580 ไร่ บทบาทหน้าที่ที่สำคัญคือเป็นประธานกลุ่ม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจเรื่องกาแฟทั้งกระบวนการผลิต แปรรูปและจำหน่าย