องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

การทำงานระบบ IoT (Internet of Things)

"การทำงานของ IoT" ในภาคเกษตร เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการเกษตรต่างๆ เพื่อให้อุปกรณ์ สามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกับอุปกรณ์ควบคุมหลักได้ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ เพื่อลดเวลาการเข้าแปลง มีเวลาในการทำกิจกรรมอื่น ๆ ได้มากขึ้น และที่สำคัญคือ ระบบจะทำการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศ ปริมาณหารให้น้ำ ความชื้อนและแร่ธาตุในดิน เป็นต้น