องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

การแปรรูปเส้นใยกัญชงแบบอุตสาหกรรม

การแปรรูปกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์จากเส้นใยนั้นสามารถทำได้ 2 แบบ ได้แก่ การแปรรูปแบบหัตถกรรม และการแปรรูปแบบอุตสาหกรรม ซึ่งการแปรรูปทั้งสองแบบจะมีความแตกต่างกัน โดยการแปรรูปแบบงานหัตถกรรมจะเป็นการแปรรูปโดยลักษณะการใช้ประโยชน์จากเส้นใยยาวของเปลือกต้นกัญชง ส่วนการแปรรูปแบบอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นการใช้ประโยชน์จากเส้นใยสั้น เนื่องจากในประเทศไทยนั้นยังไม่มีเครื่องจักรที่สามารถปั่นเส้นด้ายแบบใยยาวซึ่งเป็นกระบวนการปั่นแบบเปียก (Wet Spinning) ได้ จึงจำเป็นต้องประยุกใช้เครื่องจักรและกระบวนการที่ใช้ในการปั่นเส้นใยฝ้ายมาปั่นเส้นด้ายกัญชงผสมกับเส้นใยอื่นๆ ซึ่งกระบวนการแปรรูปเส้นใยขั้นต้นจากเปลือกของต้นกัญชงนำมาต้ม และฟอกจนได้เส้นใยกัญชงก่อนนำไปสู่กระบวนการปั่นเส้นด้าย ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้