องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ปฏิทินโรคและแมลงศัตรูกาแฟอะราบิกา

โรคและแมลงในกาแฟ ปัญหาของเกษตรกรที่พบได้ตลอดปี เกษตรกรสามารถนำไปวางแผนรับมือโรคและแมลงศัตรูได้