องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

การปลูกคะน้าฮ่องกง

การวางแผนการผลิต

 • ลดความเสี่ยงด้านราคา
 • สร้างความแน่นอนในด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร


ขั้นตอนการปลูกคะน้าฮ่องกง

1 การเตรียมต้นกล้า

 • เพาะในถาดเพาะกล้า
 • หยอดหลุมละ 1 - 2 เมล็ด
 • อายุกล้า 20 - 25 วัน

2 การเพาะกล้าผัก

 • นำมีเดียใส่ถาดเพาะกล้า
 • นำเมล็ดผักหยอดลงในถาด โดยใช้ไม้จิ้มกลางหลุมของวัสดุเพาะ แล้วหยอดเมล็ดหลุมละ 1 เมล็ด

 • นำถาดเพาะวางไว้ในร่มรำไร คลุมด้วยพลาสติก จากนั้นบ่มไว้ 3 วัน เพื่อให้เมล็ดแตกออก แล้วจึงย้ายไปอนุบาลในโรงเพาะกล้า

 • เมล็ดผักจะงอกหลังหยอดเมล็ด 3 - 5 วัน หลังจากผักมีใบ 3 - 5 ใบ หรือมีอายุประมาณ 20 วัน ให้ย้ายกล้าปลูกในแปลง

3 การเตรียมแปลง

 • กำจัดวัชพืชในแปลงให้หมด
 • ใช้รถไถขนาดเล็กไถพรวนดิน พลิกหน้าดินไว้ 7 วัน
 • ใส่ปุ๋ยหมัก 1 - 2 กก. ต่อตารางเมตร
 • ขึ้นแปลงปลูกขนาด 1.2 x 30 เมตร

4 การปลูก

 • ขึงเชือกตามความยาวของแปลง หลังจากวางระบบน้ำเรียบร้อยแล้ว
 • ปลูกระยะ 15 x 15 เซนติเมตร
 • ปลูกตามแนวเชือกให้เป็นระเบียบ
 • ไม่ควรให้น้ำก่อนการปลูก เพราะจะทำให้เปียกแฉะ