องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

การปลูกมะเขือเทศโครงการหลวง (Table Tomato)

มะเขือเทศโครงการหลวง (TABLE TOMATO)


มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดทำ "คู่มือการปลูกมะเขือเทศโครงการหลวง" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผักได้ใช้เป็นคู่มือในการให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้โครงการหลวงแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ สามารถใช้วางแผนการปลูก ปฏิบัติดูแลรักษา การให้น้ำและจัดการธาตุอาหาร ตลอดจนการเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานโครงการหลวง โดยคู่มือฉบับนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้โครงการหลวง

ในการปลูกมะเขือเทศ และจากประสบการณ์ในการส่งเสริมการปลูกมะเขือเทศในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมผักและเกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในการที่จะใช้เป็นแนวทางสำหรับพัฒนาคุณภาพมะเขือเทศโครงการหลวงในเชิงการค้าต่อไป