องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

หอมแบ่ง

หอมแบ่ง!

พืชผักชนิดหนึ่งที่เกษตรกรหลายคนยังไม่เคยปลูก นั่นคือ...หอมแบ่ง! หรือ ต้นหอม เป็นพืชที่มีลำต้นอยู่ใต้ดิน มีใบเป็นรูปทรงกลมกลวงด้านใน ปลายเรียวแหลม ตั้งอยู่บนฐานของหัว (Bulb) รอบๆ ลำต้น บริเวณโคนมีกาบใบสีขาวหุ้มลำต้น เป็นผักที่รับประทานส่วนของใบ โดยการปลูกหอมแบ่งมี 2 วิธี ดังนี้


การดูแล : หอมแบ่งไม่ชอบน้ำมาก แต่ต้องให้น้ำทุกวัน ในช่วงฤดูฝนควรฉีดพ่นไตรโคเดอร์มาหลังจากย้ายปลูก และฉีดพ่นทุกสัปดาห์เพื่อป้องกันเชื้อรา และฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ 2-3 วันต่อครั้ง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างต้นหอมแบ่งที่ปลูกแบบใช้เมล็ด กับใช้หัวพันธ์ุ (กลีบ) จะเห็นว่าปลูกด้วยหัวพันธ์ุจะโตเร็วกว่า และแตกกอ แต่การปลูกจากเมล็ดจะไม่แตกกอ และการปลูกด้วยหัวพันธ์ุระยะเวลาตั้งแต่ปลูก-เก็บเกี่ยวสั้นกว่า นอกจากนี้ ยังพบว่า การใช้หัวพันธุ์ จะเกิดอาการปลายใบไหม้ และมีสีเขียวอ่อนกว่าต้นที่ปลูกจากเมล็ด