องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ชิโครี่ชัคเกอร์ฮัท

ชื่อวิทยาศาสตร์  Cichorium intybus

ชื่อสามัญ Chicory zucker

ตระกูล Compositae (Asteraceae)

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ : [1]

ลักษณะทั่วไป

การใช้ประโยชน์และคุณค่าทางอาหาร นิยมนำมารับประทานแบบสด โดยใช้ใบอ่อนมาทำสลัด ให้คุณค่าทางวิตามิน B, C และ K ซึ่งมีส่วนช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ ลดอาการภูมิแพ้ และในกระบวนการประสานงานของระบบประสาท

การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : [2]

ช่วงเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวหลังจากย้ายปลูกประมาณ 60 วัน

การเก็บเกี่ยว

1. เก็บเกี่ยวเมื่ออายุเหมาะสม

2. ตัดแต่งใบนอกที่เหลืองหรือมีตำหนิออก

3. ถ้าผักเปียกต้องผึ่งให้แห้งเพื่อป้องกันการเน่าเสีย

4. บรรจุในลังที่กรุด้วยกระดาษทั้ง 4 ด้าน

5. ขนส่งโดยรถห้องเย็น

ข้อกำหนดเรื่องคุณภาพ คุณภาพขั้นต่ำ เป็นชิโครี่ซึ่งสมบูรณ์เต็มหน่วย มีรูปร่างลักษณะและสีตรงตามพันธุ์ เข้าปลีหลวมๆ ไม่แผ่บานออก สด ใบไม่เหลือง สะอาด และปลอดภัยจากสารเคมี

การจัดชั้นคุณภาพ

ชั้นหนึ่ง 1. ความยาวของลำต้น 30 – 35 เซนติเมตร

      2. มีตำหนิจากโรคและแมลงไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ใบ

      3. มีคุณภาพอย่างน้อยตามคุณภาพขั้นต่ำ

ข้อกำหนดในการจัดเรียง ชิโครี่ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องเป็นพันธุ์เดียวกัน ชั้นคุณภาพเดียวกันและมีคุณภาพสม่ำเสมอ

การเก็บรักษา อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 95 เปอร์เซ็นต์ สามารถเก็บรักษาได้นาน 2 สัปดาห์

 

เอกสารอ้างอิง :

[1] หนังสือเรื่องการปลูกผักบนพื้นที่สูง มูลนิธิโครงการหลวง

[2] ตุลาคม 2545.คู่มือการจัดชั้นคุณภาพผัก.กองพัฒนาเกษตรที่สูง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์