องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเจริญ มณี

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ผาแตก
หมู่บ้าน: บ้านผาเด่น

นำองค์ความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ

นายเจริญ มณี

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาแตก อำเภอสบเปิง จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญ มณี อาชีพโดยทั่วไป รับจ้าง ทำไร่ ทำสวน และหาของป่า เป็นอาชีพเดิม ที่ทำมาอย่างยาวนาน ปี 2560 ทางโครงการได้ขยายงานส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรในพื้นที่และได้เข้ามาเป็นสมาชิก             ก็มีการทำเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกข้าวนาการปลูกพืชไร่ การปลูกผักในโรงเรือนและนอกโรงเรือน ด้วยความชอบส่วนตัวในการทำเกษตรและการเข้าร่วมอบรมในพื้นที่โครงการหลวง และมีความสนใจในการปลูกไม้ผล ได้ทำการปลูกเสาวรหวาน ในช่วงระยะแรก จำนวน 1ไร่ ส่งให้กับตลาดโครงการหลวง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ระยะดับหนึ่ง และก็ทำมาเรื่อยๆถึงปัจจุบัน เฉลี่ยรายได้การปลูกเสาวรสหวาน  ปีละ 80,000 -100,000 บาท ถึอเป็นเกษตรกรตัวอย่างอีกคนหนึ่งที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้ในการพัฒฯอาชีพของตัวเอง