องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายวริทธิ์ธร จินะแปง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: น้ำแขว่ง
หมู่บ้าน: บ้านป่าซาง

ต้นแบบของลุ่มน้ำน่านเน้นการใช้พื้นที่น้อยทดแทนการปลูกข้าวโพด

นายวริทธิ์ธร จินะแปง

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเขว่ง ตำลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน


จากพื้นที่ว่างเปล่าข้างบ้านเพียง 2 งาน ได้ปรับมาเป็นผักในโรงเรือนจำนวน 3 โรงเรือน แต่กลับกลายมาเป็นรายได้หลักของครัวเรือน ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มผู้ปลูกผักในโรงเรือนคณะกรรมการสหกรณ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง เป็นผู้ดูแลการจัดการหลังเก็บเกี่ยวของกลุ่มเกษตรกรที่ส่งผลผลิตเข้าตลาดไท เป็นเกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือนที่สามารถแนะนำให้ความรู้เรื่องมะเขือทศเชอรี่ แตงกวาญี่ปุ่น ที่เรื่องการผลิต การตลาด การบริหารปัจจัยการผลิตต่อรอบได้คุ้มค่า หัวใจมีความเสียสละ มุ่งมั่นอยากเป็นภาพทุกคนในชุมชนพัฒนาเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกัน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้นำเกษตรกรตัวจริงเสียงจริง