องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายไพศาล โซ่เซ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: แม่จันหลวง

ผู้นำการขัยเคลื่อน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนซากุระคอฟฟี่

นายไพศาล โซ่เซ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายผู้นำชุมชนแม่จันหลวงต้องการลดใช้สารเคมีจึงปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชไร่และพืชผักเป็นกาแฟอะราบิกาภายใต้ร่มเงา ไม้ท้องถิ่นเพื่อรักษาป่าต้นน้ำของชุมชนแบละชักชวนเพื่อนบ้านตั้งเป็นกลุ่มปลูกกาแฟ ช่วยกันควบคุมดูแลให้กาแฟมีคุณภาพที่ดี ได้รับรางวัลชนะเลิศกาแฟล้านนา กลุ่มสามารถส่งกาแฟกะลาจำหน่ายผ่านโครงการหลวงสร้างรายได้แก่กลุ่มในชุมชนแม่จันหลวงได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังช่วยกระจายรายได้แก่ชุมชนข้างเคียงที่ไม่มีพื้นที่เกษตรด้วยการรับจ้างเก็บผลสุกกาแฟอะราบิกาตามฤดูการที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากด้วย

ปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซากุระคอฟฟี่ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2559 อาชีพหลัก คือ ทำไร่ ทำสวน โดยปลูกกาแฟอะราบิกาใต้ร่มเงา และปลูกร่วมกับพลัม(เชอรี่) ปลูกชาอัสสัม และเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญคือการเป็นผู้นำเกษตรกรที่ร่วมขับเคลื่อนทั้งงงานส่งเสริมการปลูกกาแฟอะราบิกา และงานปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สิ่งแวดล้อมในพื้นที่บ้านแม่จันหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย