องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสุธิศักด์ ต่อบือ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สามแลบ
หมู่บ้าน: บ้านกลอเซโล

"นายสุธิศักด์ ต่อบือ" ผู้นำเกษตรกรบ้านกลอเซโล ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แปลงปรับระบบผสมผสานทั้งไม้ผล (อะโวคาโด น้อยหน่า โกโก้ เสาวรสหวาน) และพืชท้องถิ่น (บุก) ยังมีเทคนิค/วิธีการจัดการอะโวคาโด โดยการทาโคนต้น (สีน้ำผสมคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์/เมทาแลกซิล) เพื่อป้องกันโรคและแมลง ปลูกแฝกรอบโคนต้น (ปลูกแบบครึ่งวงกลม) ช่วยเก็บความชื้นจากน้ำฝน และดักธาตุอาหารในดิน ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย 20,000-35,000 บาทต่อปี