องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายเกาซิง แซ่กง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ห้วยก้างปลา
หมู่บ้าน: บ้านเล่าชีก๋วย

"นายเกาซิง แซ่กง" อายุ 42 ปี ผู้นำเกษตรกรบ้านเล่าชีก๋วย โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย “พนักงานบริษัทเอกชน สู่เกษตรกร”จากพนักงานบริษัท ที่มีรายได้ 360,000 บาทต่อปี หักค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ไม่เหลือเงินเก็บ และมีครอบครัว จึงตัดสินใจกลับมาทำการเกษตรที่บ้าน โดยเลือกปลูกผักอินทรีย์ เพราะเป็นพืชที่คนในหมู่บ้านไม่มีใครปลูก ปลูกแบบไม่ต้องใช้สารเคมี และมีตลาดปัจจุบันทำเกษตรแบบผสมผสาน ในพื้นที่ 3 ไร่ ปลูกผักอินทรีย์ตระกูลสลัด (กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค คอส เบบี้ฮ่องเต้ ผักกาดหอม และคะน้า) จำนวน 5 โรงเรือน โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 1 โรงเรือน เลี้ยงหมูดำสายพันธุ์ดูร็อค แม่พันธุ์ 10 ตัว ลูกหมูพร้อมจำหน่าย 13 ตัว ราคาตัวละ 1,800 บาท เลี้ยงไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง และปลา ซึ่งมูลสัตว์ที่ได้จากหมู ไก่ จะนำมาทำปุ๋ยหมัก เพื่อลดต้นทุนในการผลิตผักอินทรีย์ปัจจุบันมีรายได้จากผักอินทรีย์ 270,000 บาทต่อปี รายได้จากการจำหน่ายลูกหมู 370,000 บาทต่อปี รวมรายได้เฉลี่ย 5-6 แสนบาทต่อปี ตอนนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพที่ดี มีเงินเก็บ อยู่กับครอบครัว