องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายโจวยา ชะมือ

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สลอง
หมู่บ้าน: บ้านอาแบ

"นายโจวยา ชะมือ" ผู้นำเกษตรกรบ้านอาแบ ก่อนปลูกข้าว ข้าวไร่ และรับจ้าง ปี 57 จึงกลับมาอยู่บ้านอยู่บ้านครอบครัว และอยากพัฒนาบ้านเกิดตัวเอง อยากให้บ้านมีการเปลี่ยนแปลงและทำให้เป็นตัวอย่างให้กับชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดหมอกควัน จึงเริ่มเข้าร่วมโครงการฯ จากการเข้าร่วมอบรมวางแผนการปลูกพืชในแปลง ปลูกไม้ผลมะม่วงน้ำดอกไม้ 300 ต้น แก้วขมิ้น 100 ต้น เงาะ 30 ต้น มะขามป้อม 10 ต้น ทุเรียน 3 ต้นและมังคุด 10 ต้น และยังเลี้ยงหมูพันธุ์ดูร็อค 40 ต้น และวัว 11 ตัว ปัจจุบันมีรายได้ตลอดทั้งปี ทำเกษตรแบบครบวงจร นำมูลจากหมู วัว มาทำปุ๋ยหมัก รายได้เฉลี่ยต่อปี 4-5 แสนบาท “ต้องมีความอดทน ใจเย็นๆ ต้องมีใจรักและเริ่มจากตัวเราก่อน”