องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายสมวงค์ วงศ์ภูมิคีรี

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: แม่สอง
หมู่บ้าน: บ้านวะโดโกร

"นายสมวงค์ วงศ์ภูมิคีรี" ผู้นำเกษตรกรบ้านวะโดโกร ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ปลูกเสาวรสหวาน อะโวคาโด และไผ่กิมซุง ทำให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีเฉลี่ย 100,000-150,000 บาท และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการปลูกเสาวรสหวานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง