องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

นายมานิตย์ แซ่ย่าง

เกษตรกรผู้นำ: ด้านเศรษฐกิจ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง: ปางหินฝน
หมู่บ้าน: แม่แจ่ม

การประสบความสำเร็จ เริ่มต้นจาก “ความคิด” และ “การลงมือทำ”