องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน - HKM

ยกระดับสินค้าชุมชนด้วยเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมาย หรือ สัญลักษณ์ หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ความแตกต่างระหว่างสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะจดทะเบียนได้

  1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ หมายถึง มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ซื้อสินค้านั้นสามารถจดจำ และแยกแยะได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น เช่น อักษรประดิษฐ์ คำประดิษฐ์ เป็นต้น
  2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน
  3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนไว้แล้ว

 

ประโยชน์ของเครื่องหมายการค้า สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ

  1. ส่วนของเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือคุ้มครองผลประโยชน์ทางการค้าให้กับผู้เป็นเจ้าของที่ใช้เครื่องหมายการค้าในกิจการของตน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับชื่อเสียงในทางการค้า หรือที่เรียกว่า “กู๊ดวิลล์ (Goodwill)” แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้เครื่องหมายการค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถจดจำ และจำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับคู่แข่งได้
  2. ส่วนของผู้บริโภค เครื่องหมายการค้าจะทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำและแยกแยะสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายการค้านั้นจากสินค้าชนิดเดียวกันที่ใช้เครื่องหมายการค้าอื่น ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการและทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้า หากสินค้านั้นมีความบกพร่องก็สามารถหาผู้รับผิดชอบได้

 

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้า

     เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่2) พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ก็ต่อเมื่อได้นำเครื่องหมายการค้านั้นมายื่นขอรับความคุ้มครองและได้รับการจดทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เท่านั้น

     ที่มา : เว็บไซด์กรมทรัพย์สินทางปัญญา http://ipthailand.go.th/images/2562/Suppress/lesson3.pdf

     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้สนับสนุนการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าให้มีอัตลักษณ์ ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของชุมชน โดยมีเครื่องหมายการค้าของชุมชนที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว จำนวน 8 รายการ ดังนี้